Bendrosios verslo sąlygos

Tiekimo ir mokėjimo sąlygos

1. Šių sąlygų galiojimas

Toliau nurodytos sąlygos galioja, nežiūrint į visas kitas verslo sąlygas, susijusias su verslo santykiais su užsakovu. Susitarimai, kurie keičia arba papildo šias sąlygas, papildomi susitarimai bei užsakovo sąlygos galioja tik tuo atveju, jei juos mes patvirtinome raštu. Prekybos atstovai ir komivojažieriai mums privalomų pareiškimų neturi teikti arba priimti.

2. Pasiūlymai, dokumentacija
Mūsų pasiūlymai yra neprivalomi. Prospektuose, kataloguose, spaudiniuose, skelbimuose, informaciniuose laiškuose ir kainoraščiuose pateikti techniniai duomenys atitinka pateikimo spausdinti momentu turėtus duomenis
ir yra tik orientaciniai. Su pasiūlymu susijusi dokumentacija nėra mūsų paslaugų pirkimo arba galiojimo garantija. Ji yra tik kaip orientyras užsakovui ir tretiesiems asmenims ją perduoti draudžiama.

3. Paraiškos (užsakymai)
Paraiškos užsakovui yra privalomos. Mes įsipareigosime tik patvirtinę raštiškai. Tačiau, jei užsakovas yra ne prekybininkas, paraiška bus laikoma priimta, jei mes jos priėmimo neatmesime per 20 dienų.

4. Kainos ir mokėjimas
Visos kainos galioja nuo Rozenfeldo gamyklos, išskyrus pakavimo, pašto, pervežimo ir draudimo išlaidas.Esant santykiams su ilgalaikiais įsipareigojimais, pasiliekame teisę pakoreguoti kainas pagal BVS 313 str., jei iki mūsų paslaugų tiekimo pasikeis atskiri išlaidų veiksniai. Tokiu atveju kaina pasikeičia, atsižvelgiant į pasikeitusius išlaidų veiksnius. Jei kaina pasikeičia daugiau nei 5 %, užsakovas gali atsisakyti sutarties. Praėjus 4 mėnesiams, kaina gali būti pakeista visose sutartyse. Už pristatytas prekes reikia sumokėti per 10
dienų su 2 % nuolaida, per 30 dienų – griežtai be nuolaidos į mūsų sąskaitą (atsižvelgiamą į lėšų įskaitymą). Vykdytojai, prekybos atstovai, konsultantai ir komivojažieriai
jokių teisių, susijusių su inkasacija ir susitarimais dėl atidėjimo, neturi.  Užsakovas neturi teisės nei sulaikyti mokėjimų dėl priešpriešinių ieškinių, kurie nėra grindžiami šiuo sutartiniu santykiu,
nei įskaityti mūsų užginčytų arba dar neįsigaliojusių tarpusavio reikalavimų. Nesilaikant mokėjimo sąlygų arba neatsižvelgiant į aplinkybes, kurios sumažintų užsakovo kredito reitingus, bus privaloma iš karto padengti visus mūsų reikalavimus, neatsižvelgiant į įvestus pakeitimus. Be to, tokiais atvejais mes turime teisę pristatyti tik gavę avansinį apmokėjimą arba užstatą ir praėjus proporcingam papildomam terminui pasitraukti nuo sutarties bei reikalauti atlyginti žalą. Mokėjimų vykdymo vieta yra mūsų sąskaitose nurodytų bankų buveinė.

5. Papildomas mokestis už mažą kiekį, Didesnio / mažesnio kiekio pristatymas
Mažiems užsakymams priskaičiuojamas toks papildomas apdorojimo mokestis:
iki EUR 50,00 = EUR 10,00
nuo EUR 50,01 iki EUR 100,00 = EUR 7,50 Esant
specialioms konstrukcijoms, 
leidžiamas vienetų skaičiaus neatitikimas gali būti 10 % kiekvienai siuntai.

6. Išlyga dėl nuosavybės teisių į prekes perėjimo sąlygų
Teisę į pristatytas prekes pasiliekame tol, kol bus sumokėta visa pirkimo kaina. Tačiau komerciniame judėjime mūsų nuosavybės teisės tampa negaliojančios tik tada, kai patenkinamos visos iš dalykinių santykių kylančios pretenzijos užsakovui. Tokiu atveju užsakovas apdoroja už mus. Esant tolesniam apdorojimui arba ryšiui su kitomis prekėmis, mes gauname bendrosios nuosavybės dalį, kurios vertė atitinka mūsų prekių vertę. Jei užsakovas yra perpardavėjas, prekę, į kurią nuosavybės teisę turi pardavėjas, gali parduoti, atlikdamas pirkimo ir perpardavimo operacijas. Kitoks disponavimas jam draudžiamas. Užsakovas jau iš anksto mums perleidžia savo dėl tolesnio perpardavimo susidariusius reikalavimus, kurių dydis atitinka prekės, į kurią nuosavybės teisę turi pardavėjas, sąskaitoje nurodytą
vertę. Užsakovas turi teisę išieškoti perleistus reikalavimus. Mūsų reikalavimu savo skolininkams jis turi pranešti apie perleidimą. Užsakovas netenka teisės disponuoti preke, į kurią teisę turi pardavėjas, ir išieškoti perleistus reikalavimus, jei nesilaikoma mokėjimo sąlygų, nutraukiamas mokėjimas
bei užprotestuojami vekseliai ir čekiai. Tokiais atvejais turime teisę pradėti valdyti prekę, į kurią teisę turi pardavėjas. Su tuo susijusias išlaidas padengia užsakovas. Užsakovas nedelsdamas privalo informuoti apie būsimas ir vykusias trečiųjų asmenų prieigas prie prekės, į kurią teisę turi pardavėjas, ir prie perleistų reikalavimų. Intervencijų išlaidas padengia užsakovas.
Jei mums duoto garanto vertė mūsų reikalavimus viršija daugiau nei 20 %, užsakovo reikalavimu mes privalome tą pirmiau nurodyto garanto dalį grąžinti.

7. Tiekimo terminai, vėlavimas
Jei laiku suteikti paslaugas mums trukdo įvykiai, kurių negalima numatyti arba kurie įvyksta ne dėl mūsų kaltės ir kurių negalima išvengti, šis paslaugų suteikimo laikas pratęsiamas proporcingai to įvykio trukmei. Tada naujus terminus reikia suderinti abipusius susitarimu. Tiekimo laikas pradedamas skaičiuoti išsiuntus mūsų raštišką užsakymo patvirtinimą, tačiau ne anksčiau nei gaunamas sutartas išankstinis apmokėjimas, pateikiami visi užsakymui vykdyti reikalingi dokumentai ir išsiaiškinamos visos techninės smulkmenos. Užsakovas privalo įvykdyti visas jam priklausančias sąlygas, kad sandoriai būtų atlikti, laikantis terminų. Laikoma, kad suderintų tiekimo terminų buvo laikomasi, jei mes pranešėme apie parengtį suteikti paslaugą.

8. Siuntimas, rizikų perėjimas
Visos rizikos pereina užsakovui, kai daiktas palieka mūsų patalpas. Tai taip pat galioja, kai transportuojama mūsų pačių transportavimo priemonėmis. Jeigu siuntimas uždelsiamas dėl aplinkybių, kurios nuo mūsų nepriklausė, tuomet bet kokia rizika nuo parengties išsiųsti dienos pereina užsakovui. Jei esant parengčiai išsiųsti užsakovas iš karto nepriima tiekiamų daiktų, jei yra galimybių mes juos sandėliuojame už jį, tačiau su tuo susijusi rizika tenka jam. Toks laikymas neatleidžia užsakovo nuo jo prievolės sumokėti, kuri jam įsigalioja nuo paruošimo momento.

9. Pareiga apžiūrėti ir pateikti reklamaciją
Užsakovas privalo nedelsdamas apžiūrėti mūsų suteiktas paslaugas ir trūkumams raštu pateikti reklamaciją ne vėliau nei per 14 dienų nuo gavimo arba paslaugos suteikimo paskirties vietoje dienos. Laiku nepateikus pretenzijų arba reklamacijų dėl trūkumų, laikoma, kad siunta ir paslauga buvo priimta. Reklamaciją dėl paslėptų trūkumų reikia pateikti ne vėliau nei per 14 dienų nuo jų aptikimo.

10. Garantija, atsakomybė už daikto trūkumus
Garantinis terminas yra 12 mėnesių. Jeigu siunta / paslauga yra su trūkumais, tuomet užsakovas turi teisę reikalauti pagerinimo arba pakeitimo. Mes turime teisę atsisakyti pagerinti arba pakeisti, jei tai yra susiję su neproporcingai didelėmis išlaidomis. Jei trūkumas nebuvo pašalintas antrojo pagerinimo metu, užsakovas gali pareikalauti anuliuoti pirkimą arba sumažinti pirkimo kainą bei atlyginti žalą pagal 11 punktą. Užsakovo pretenzijos dėl atsakomybės už daikto trūkumus tampa negaliojančios, jei jis mums nesuteikia reikalingo laiko ir progos trūkumams pašalinti įprastu darbo laiku. Garantija nesuteikiama, jei trūkumų atsiranda dėl mūsų neįgaliotų asmenų įsikišimo. Pirmiau nurodyta garantija bus suteikta tik tokio dydžio ir tik tos apimties, kokio(-ios) jos reikėtų, įsigytą daiktą transportuojant į užsakovo gyvenamąją vietą arba filialą, kuriame vykdomas verslas.. Jei išlaidos padidėja dėl to, kad įsigytas daiktas transportuojamas į kitą vietą, šias papildomas išlaidas privalo padengti užsakovas.

11. Kitos
pretenzijos į žalos atlyginimą Kitos užsakovo pretenzijos į žalos atlyginimą, kurios reiškiamos mums arba mūsų vykdytojams, ypač pretenzijos dėl žalos ne pristatytam daiktui atlyginimo, nepriimamos. Tai negalioja tyčios, didelio aplaidumo arba užtikrintų savybių nebuvimo atveju bei tai atvejais, kuriais atsakoma už asmeninę arba materialinę žalą naudojant asmeninius daiktus pagal Atsakomybės už daikto trūkumus įstatymą, esant pristatyto daikto pažeidimų. Pažeidus esminę sutartinę prievolę, gyvybės atėmimo, kūno ir sveikatos sutrikdymo atveju atsakoma ir esant neatsargumui.

12. Galiojimo išlyga
Jeigu šių sąlygų viena arba kelios atskiros nuostatos taptų negaliojančios, tuomet likę susitarimai liktų galioti.

13. Ginčių sprendimo vieta, taikoma teisė
Ginčų sprendimo vieta yra Balingenas. Galioja Vokietijos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl
tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG