Blickle informacija apie produktą

pagal Atsakomybės už produktus įstatymą

Remiantis Atsakomybės už produktus įstatyme apibrėžta gamintojo atsakomybe už savo produktus (Atsakomybės už produktus įstatymo (vok. Prod-HAftG) 4 str.) bei Įrenginių ir produktų saugos įstatymu (Įrenginių ir produktų saugos įstatymo (vok. GPSG) 4 str. 2 d, ES direktyva 2001/95/EB), privaloma atsižvelgti į visą šiame kataloge ir interneto svetainėje pateiktą informaciją apie Blickle produktus. Nesilaikant nurodymų, gamintojas atleidžiamas nuo savo atsakomybės.